Skip Navigation
 

BYDŁO

Albipen® LA

Lista

Ilość:
moje zapytanie
Magazyn:0.00
drukujdrukuj stronę
Albipen® LA Zawiesina do wstrzykiwań dla bydła, owiec, świń, psów i kotów SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) Ampicylina bezwodna 100 mg / ml WSKAZANIA LECZNICZE Albipen LA jest zalecany u zwierząt w terapii i metafilaktyce zakażeń mających przebieg podostry i przewlekły, włączając zakażenia układu moczowo-płciowego, układu oddechowego, układu pokarmowego, zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis), zakażenia stawów (arthritis), zakażenia pępowiny (omphalitis) zakażenia skóry i tkanek miękkich oraz wtórne zakażenia towarzyszące infekcjom wirusowym, wywoływanych przez bakterie wrażliwe na ampicylinę, a w szczególności: - Gram-dodatnie: Actinomyces spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (szczepy nie wytwarzające β-laktamazy) - Gram-ujemne: Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, E. coli, Fusobacterium spp., Pasteurella spp., Moraxella spp., Proteus mirabilis, Salmonella spp., Shigella spp., Haemophilus spp. - Leptospira spp. PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować u zwierząt uczulonych na penicylinę, inne antybiotyki beta-laktamowe lub którykolwiek ze składników leku. Nie należy stosować u małych gryzoni takich jak świnki morskie, chomiki czy szynszyle. Nie stosować u królików. U zwierząt takich jak króliki, chomiki czy świnki morskie mogą wystąpić, mające ciężki przebieg, zaburzenia flory bakteryjnej układu pokarmowego. Nie stosować w przypadku zakażeń wywołanych przez szczepy drobnoustrojów wytwarzających β-laktamazę lub znanej oporności na penicyliny o innym mechanizmie. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Może wystąpić obrzęk w miejscu podania, utrzymujący się do 2 tygodni. Niekiedy może dojść do wystąpienia reakcji nadwrażliwości na ampicylinę. wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych). DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Bydło, owca, świnia, pies, kot. DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA Droga podania: Bydło i owce: 15 mg/kg m.c. domięśniowo Świnie 25 mg/kg m.c. domięśniowo Psy 15 mg/kg m.c podskórnie Koty 20 mg/kg m.c. podskórnie Grupa terapeutyczna Przykładowa masa ciała w kg Dawka praktyczna Albipen LA w ml Bydło 500 kg 75 ml Owce 50 kg 7,5 ml Świnie 50 kg 12,5 ml Psy 10 kg 1,5 ml Koty 5 kg 1 ml Wstrząsnąć energicznie przed użyciem. Przed podaniem należy oczyścić i zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia. Stosować wyłącznie suche igły i strzykawki. Korek butelki należy przetrzeć przed pobraniem każdej dawki. Nie wstrzykiwać produktu w to samo miejsce w trakcie trwania jednej terapii. Nie podawać w jedno miejsce wstrzyknięcia objętości przekraczającej 10 ml u świń i owiec oraz 20 ml u krów. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA Przed rozpoczęciem antybiotykoterapii należy wykonać antybiogram. Ze względu na możliwość wywołania niedrożności igieł przez zawiesinę olejową w obecności wody, podczas stosowania preparatu należy używać suchych igieł i strzykawek. OKRES(-Y) KARENCJI Tkanki jadalne 28 dni Mleko - 72 godziny Nie stosować u owiec produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego należy zużyć w ciągu 28 dni. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE Penicyliny mogą prowadzić do wystąpienia reakcji nadwrażliwości (alergii) w przypadku wstrzyknięcia, inhalacji, spożycia lub kontaktu ze skórą. Nie należy stosować niniejszego produktu w przypadku znanej nadwrażliwości na penicyliny lub, jeśli zalecono unikanie kontaktu z podobnymi produktami. Produkt należy stosować z zachowaniem ostrożności w celu uniknięcia narażenia na kontakt ze skórą lub przypadkowego wstrzyknięcia. Skórę narażoną na kontakt z produktem należy umyć. W przypadku wystąpienia po ekspozycji na produkt objawów takich jak świąd skóry należy zwrócić się o pomoc lekarską okazując doktorowi niniejsze ostrzeżenie. Obrzęk twarzy, warg lub oczu czy trudności w oddychaniu są poważniejszymi objawami wymagającymi natychmiastowej pomocy medycznej. Osoby u których dochodzi do wystąpienia reakcji po ekspozycji na produkt powinny unikać stosowania produktu w przyszłości. Może być stosowany w ciąży i laktacji. Występuje antagonizm pomiędzy ampicyliną i antybiotykami o działaniu bakteriostatycznym Ampicylina jest substancją o wysokim bezpieczeństwie terapeutycznym. Jest mało prawdopodobne, aby przedawkowanie produktu Albipen LA miało negatywny wpływ na leczone zwierzę. Obserwowano wyłącznie występowanie miejscowych obrzęków w miejscu wstrzyknięcia, utrzymujących się przez okres do 2 tygodni u psów otrzymujących Albipen LA w dawce 40 mg/kg m.c. (dawka 2,7 razy wyższa od zalecanej). Nie są zalecane specyficzne antidota lub postępowanie terapeutyczne. Nie należy mieszać w jednej strzykawce z innymi produktami leczniczymi.