Skip Navigation
 

PSY

YARVITAN®

Lista

Ilość:
moje zapytanie
Magazyn:0.00
drukujdrukuj stronę
YARVITAN® Roztwór doustny dla psów Zawartość substancji czynnej: 1 ml preparatu zawiera: •mitratapid 5 mg Właściwości farmakologiczne: Mitratapid jest silnym inhibitorem mikrosomalnego białka transportującego trójglicerydy (MTP). Jego doustne podanie powoduje u psów zmniejszenie wchłaniania tłuszczy zawartych w karmie oraz zmniejszenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi. Ponadto mitratapid wywiera niewielki wpływ na obniżenie apetytu, co związane jest z jego mechanizmem działania, polegającym na kumulacji trójglicerydów w enterocytach. U psów i zwierząt laboratoryjnych mitratapid podany doustnie wchłania się szybko, osiągając (po wielokrotnym podaniu) najwyższe stężenia w nadnerczach, wątrobie, jelicie czczym i nerkach. Nie przenika natomiast do płynu mózgowo-rdzeniowego, co wyklucza jego oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy. Lek wydalany jest szybko, głównie z kałem. Wskazania: Yarvitan stosuje się pomocniczo w leczeniu nadwagi i otyłości u dorosłych psów. Leczenie stanowi część programu ograniczania masy ciała, który obejmuje również odpowiednie zmiany w żywieniu zwierząt. Dodatkowe korzyści może przynieść wprowadzenie odpowiednich zmian w stylu życia psów (np. zwiększenie aktywności fizycznej) w połączeniu z programem kontroli wagi. Docelowe gatunki zwierząt: Psy. Dawkowanie i sposób podania: Yarvitan podaje się wyłącznie według zaleceń lekarza weterynarii, z którym należy się kontaktować w razie jakichkolwiek wątpliwości. Typowa dawka (podawana raz dziennie) wynosi 0,63 mg mitrapamidu na 1 kg masy ciała (co odpowiada 1 ml produktu na 8 kg m.c.). Pipeta dozująca (dostarczona wraz z produktem) posiada podziałkę ułatwiającą pobranie dawki, odpowiedniej do masy ciała leczonego psa. Lek należy podawać doustnie, w dwóch 21-dniowych okresach, rozdzielonych 14-dniową przerwą (wg poniższego schematu). Dzień 1-21 Dzień 22-35 Dzień 36-56 leczenie bez leczenia leczenie normalne karmienie program kontroli żywienia program kontroli żywienia Zalecenia odnośnie prawidłowego podawania: Przed rozpoczęciem każdego 21-dniowego okresu leczenia należy zważyć psa, w celu określenia prawidłowego dawkowania. Yarvitan należy podawać wraz z karmą. Do odmierzania prawidłowej dawki produktu należy używać pipety dozującej załączonej do opakowania. Odciągając tłok należy napełnić pipetę, korzystając z podziałki, która ułatwia pobranie dawki odpowiadającej rzeczywistej wadze psa, a następnie dodać odmierzoną ilość produktu do niewielkiej ilości karmy. Dopiero po spożyciu przez psa całej podanej porcji zawierającej produkt, należy podać mu pozostałą część karmy. Po odmierzeniu odpowiedniej dawki produktu, pipetę należy wyjąć z butelki, a butelkę szczelnie zamknąć kapslem. Pipetę po użyciu należy umyć i wysuszyć. Podczas pierwszych 21 dni leczenia nie ma konieczności zmiany ilości karmy, jaką otrzymuje pies. Po tym okresie zaleca się wprowadzenie programu kontroli żywienia, którego szczegóły, odnośnie rodzaju i ilości zalecanej karmy, określi lekarz weterynarii. Może to być zarówno zwykła karma dla psów, jak i karma niskokaloryczna (dietetyczna). W celu uniknięcia przyrostu masy „z odbicia” (tj. tycia w następstwie szybkiej utraty masy ciała) należy po zakończeniu leczenia kontynuować żywienie zgodne z zapotrzebowaniem energetycznym zwierzęcia. Działania niepożądane: W przypadku zaobserwowania następujących objawów należy poinformować lekarza weterynarii: - znaczna utrata apetytu (pies nie je przez dwa kolejne dni); słabiej wyrażona utrata apetytu, pojawiająca się w trakcie leczenia, ma związek z działaniem leku i nie należy jej traktować jako działanie niepożądane, - wymioty, - biegunka, - luźny kał. W większości przypadków powyższe objawy mają charakter łagodny i przejściowy. W razie ich powtórnego wystąpienia lub całkowitej utraty apetytu, utrzymującej się przez dwa kolejne dni, należy przerwać podawanie preparatu Yarvitan i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza weterynarii. Badania laboratoryjne krwi, przeprowadzone po podaniu zalecanej dawki leku, wykazały spadek stężenia albumin, globulin, białka całkowitego, wapnia i fosfatazy alkalicznej oraz wzrost AlAT i AspAT w surowicy krwi. Czasem obserwowano również hiperkaliemię. Nasilenie wspomnianych zmian wzrastało wraz ze wzrostem dawki leku. Powrót do stanu prawidłowego następował najczęściej w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu leczenia. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii. Przeciwwskazania: Preparatu Yarvitan nie wolno podawać w następujących przypadkach: - upośledzenie funkcji wątroby, - nadwrażliwość na mitratapid lub na którykolwiek składnik leku, - w okresie ciąży lub laktacji, - poniżej 18 miesiąca życia, - jeśli nadwaga lub otyłość spowodowana jest występującą równocześnie chorobą układową, np. niedoczynnością tarczycy (w związku z nieprawidłową czynnością tarczycy) lub hiperadrenokortycyzmem (związanym z nieprawidłową czynnością nadnerczy). Okres karencji: Nie dotyczy. Szczególne środki ostrożności dotyczące przechowywania: Yarvitan nie wymaga przechowywania w szczególnych warunkach. Nie zamrażać. Nie używać po upływie daty ważności podanej na opakowaniu. Okres trwałości produktu leczniczego: 2 lata. Po pierwszym otwarciu pojemnika: 3 miesiące. Specjalne środki ostrożności i ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu Yarvitan w okresie ciąży i laktacji. Nie przeprowadzono oceny stosowania u psów hodowlanych. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza weterynarii czy pies otrzymuje lub otrzymywał ostatnio inne leki (w tym również leki wydawane bez recepty). Podczas badań nie obserwowano interakcji przy jednoczesnym podawaniu preparatu Yarvitan z lekami należącymi do grupy niesterydowych leków przciwzapalnych NLPZ (karprofen, meloksikam) lub inhibitorów konwertazy angiotensyny ACE (enalapril, benazepril). Nie badano wpływu preparatu Yarvitan na wchłanianie stosowanych jednocześnie leków rozpuszczalnych w tłuszczach. Lekarz weterynarii powinien obserwować skuteczność działania innych leków, podawanych psu w trakcie stosowania preparatu Yarvitan. W przypadku powtórnego wystąpienia wymiotów, biegunki, luźnego kału lub całkowitej utraty apetytu utrzymującej się przez dwa kolejne dni, należy przerwać podawanie preparatu Yarvitan i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza weterynarii. Jeśli leczenie przerwano ze względu na wymioty, zaleca się (w przypadku jego wznowienia) podawanie leku po posiłku. Lek należy również odstawić i zasięgnąć porady lekarza weterynarii, jeśli następuje duży i gwałtowny ubytek masy ciała. W razie przypadkowego przedawkowania należy stosować leczenie objawowe. Nie jest dostępne żadne specjalne antidotum. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom: Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, przedstawiając lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę preparatu. W razie przypadkowego kontaktu z okiem, należy je przepłukać dużą ilością wody. Szczególne środki ostrożności przy unieszkodliwianiu nie zużytego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych: Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska. STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT WYDAWANY NA PODSTAWIE RECEPTY Opakowania: Butelki szklane o pojemności 55, 120 lub 210 ml. Pipeta dozująca z podziałką, odpowiadającą masie ciała leczonych psów: - do 36 kg dla butelki o pojemności 55 ml, - do 36 kg dla butelki o pojemności 120 ml, - do 48 kg dla butelki o pojemności 210 ml. « powrót do listy wyników drukuj